Opis

Pow?oka ceramiczna
Pow?oka ceramiczna to obecnie najtrwalsza znana na ?wiecie forma zabezpieczenia lakieru i innych powierzchni. Gwarantuje ona najwy?szy stopie? ochrony, a stopniem twardo?ci przewy?sza najtwardsze lakiery samochodowe. Po zabezpieczeniu na lakierze pojawia si? przezroczysta i niewidoczna warstwa o grubo?ci nawet do 2-3 mikron?w, dzi?ki kt?rej jest on ca?kowicie odizolowany od niekorzystnego dzia?ania wszelkich czynnik?w zewn?trznych.
Technologia
Bazuj?c na najnowocze?niejszej technologii, stworzyli?my produkt dla najbardziej wymagaj?cych entuzjast?w motoryzacji, zapewniaj?cy 100% satysfakcji z finalnego efektu. Pow?oka K2 GRAVON to jeden z najbardziej innowacyjnych produkt?w w naszej ofercie, oparty na nanotechnologii, zaprojektowany bezkompromisowo dla osi?gni?cia najlepszego rezultatu.
Korzy?ci
K2 GRAVON zabezpiecza powierzchni? przed zarysowaniami, zabrudzeniami, promieniami UV, sol?, ptasimi odchodami, opadami i sokami z drzew, pozosta?o?ciami po owadach, korozj? i uszkodzeniami mechanicznymi, spowodowanymi np. uderzeniami kamieni o karoseri?.

Chroni lakier przed powstawaniem defekt?w obni?aj?cych po?ysk, zmniejsza ryzyko powstawania kolistych zarysowa?. Dzi?ki pow?oce ceramicznej nie ma konieczno?ci woskowania samochodu, a ze wzgl?du na doskona?e odpychanie zabrudze? i w?a?ciwo?ci samoczyszcz?ce mo?na zmniejszy? cz?stotliwo?? mycia.

W przeciwie?stwie do woskow, pow?oki ceramicznej nie da si? zmy? przy pomocy ?rodk?w chemicznych, dlatego jest to najtrwalszy znany spos?b zabezpieczenia powierzchni. Jedynym sposobem usuni?cia pow?oki jest maszynowe wypolerowanie. Pow?oka ceramiczna zabezpiecza r?wnie? przed graffiti, naniesiona farba nie przylega do powierzchni i ?atwo daje si? usun??.
Zastosowania
Pow?oka K2 GRAVON mo?e by? aplikowana nie tylko na lakier, ale r?wnie? na gum?, plastik, metal, szk?o. Z powodzeniem znajduje zastosowanie w motoryzacji, ?eglarstwie, lotnictwie i przemy?le.
Spos?b u?ycia
Optymalne warunki nak?adania:
Temperatura otoczenia od 10?C do 35?C.
Nak?ada? w pomieszczeniu lub zacienionym miejscu.
Nie nanosi? w warunkach nadmiernej wilgotno?ci.
Przygotowanie powierzchni:
Umy? i dok?adnie osuszy? lakier.
Powierzchnia powinna by? wolna od smo?y, brudu, wosk?w, olejk?w z past, zabezpiecze? fabrycznych. W celu usuni?cia wszelkich zanieczyszcze?, zalegaj?cych w porach lakieru, zaleca si? u?ycie glinki do lakieru K2
Lakier z defektami i rysami nale?y wypolerowa? maszynowo, np. przy pomocy maszyny polerskiej i past K2 LUSTER.
Aplikacja:
Przed przyst?pieniem do aplikacji pow?oki ceramicznej nale?y dok?adnie odt?u?ci? powierzchni? zmywaczem K2 T6 KLINET, u?ywaj?c mikrofibry – np. mikrofibra K2 BONA.
Opcjonalnie nanie?? K2 Gravon Primer, przy pomocy polerki mechanicznej, kt?ry dodatkowo wzmocni wi?zanie pow?oki ceramicznej z powierzchni? lakieru. Pow?ok? ceramiczn? mo?na nak?ada? po godzinie od momentu wypolerowania
Dok?adnie wstrz?sn?? butelk? i na?o?y? 6-8 kropli na na such? chusteczk? owini?t? na aplikatorze.(Pierwsza aplikacja mo?e by? dwukrotnie bardziej obfita, dzi?ki czemu aplikator zostanie zaimpregnowany i pow?oka nie b?dzie wysycha?a na jego powierzchni w trakcie nak?adania.)
Nak?ada? krzy?owo, jednorazowo na powierzchnie nie wi?ksze ni? 50×50 cm.
Po 1-2 minutach od na?o?enia w temp. ok. 20?C, wypolerowa? powierzchnie przy pomocy mikrofibra(wy?sza temperatura skraca czas schni?cia, ni?sza wyd?u?a). Nie dopuszcza? do wyschni?cia pow?oki na lakierze.
Po na?o?eniu i wypolerowaniu pierwszej warstwy odczeka? min. 1 godzin? i na?o?y? kolejn? (dla uzyskania maksymalnej trwa?o?ci na?o?y? 3 warstwy).
Opcjonalnie, po na?o?eniu ostatniej warstwy na?o?y? produkt K2 GRAVON RELOAD, kt?ry dodatkowo nadaje po?lizg i pog??bia kolor.
Po aplikacji:
Pozostawi? auto w suchym pomieszczeniu na min. 8 godzin.
Przez nast?pnych 7 dni nie my? auta przy u?yciu jakichkolwiek ?rodk?w chemicznych.
Do regularnej konserwacji pow?oki (co 3-6 miesi?cy) zaleca si? u?ycie produktu K2 GRAVON RELOAD.
Zestaw zawiera: K2 Gravon 50 ml x1
Aplikator x1
Chusteczki do aplikatora x5
Mikrofibra x1

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.


Napisz pierwszą opinię o „K2 GRAVON”

You've just added this product to the cart: