K2 KLIMA FRESH LEMON 150 ML

SKU: K222 Kategoria:

Opis

K2 KLIMA FRESH to niezwykle skuteczny i ?atwy w u?yciu ?rodek do od?wie?ania klimatyzacji. Usuwa nieprzyjemne zapachy, kt?re powstaj? na skutek zanieczyszcze? i wilgoci w uk?adzie wentylacyjnym. Ca?y proces nie zabiera wi?cej ni? kilkana?cie minut. Nadaje si? do ka?dego typu klimatyzacji. Po u?yciu pozostawia ?wie?y zapach.
SPOS?B U?YCIA:
Zamkn?? wszystkie drzwi i okna.
Ustawi? nadmuch powietrza na maksymaln? si??, recyrkulacj? na obieg zamkni?ty, klimatyzacj? na zimno.
Przesun?? fotel kierowcy maksymalnie do przodu i po?o?y? oparcie.
Wstrz?sn?? preparatem i pozostawi? go za siedzeniem kierowcy.
Wcisn?? przycisk sprayu, tak aby si? zablokowa?. Wyj?? z samochodu.
Po up?ywie ok 10 minut od?wie?anie powinno si? zako?czy?. Mo?na wej?? do samochodu. Wyrzuci? zu?yty pojemnik i przewietrzy? samoch?d przed jazd?.
Recyrkulacj? ustawi? na obieg otwarty.
PRAWID?OWA EKSPLOATACJA KLIMATYZACJI
Sprawny uk?ad klimatyzacji pozytywnie wp?ywa na komfort i podwy?sza bezpiecze?stwo jazdy. Stwierdzono, ?e d?u?sza jazda w przegrzanym samochodzie mo?e grozi? wypadkiem. W celu sprawnego dzia?ania zaleca si? regularne od?wie?anie uk?adu klimatyzacji wraz z wymian? filtra kabinowego raz w roku lub co 15 tys. km. Nieprzyjemne zapachy wydobywaj? si? z klimatyzacji z powodu rozwijaj?cych si? tam grzyb?w, kt?re mog? by? przyczyn? alergii. Klimatyzacj? powinno si? stosowa? przez ca?y rok, w??czona klimatyzacja doskonale osusza powietrze i chroni w ten spos?b szyby przed zaparowaniem. U?ywanie klimatyzacji zim? zapewnia odpowiednie smarowanie element?w uk?adu. Latem, w celu szybkiego sch?odzenia nagrzanego wn?trza samochodu nale?y w pierwszej kolejno?ci otworzy? okna i przewietrzy? samoch?d, dopiero wtedy w??czy? klimatyzacj?. Je?li to mo?liwe nale?y parkowa? w cieniu. Po wy??czeniu klimatyzacji wentylator nadmuchu powinien pochodzi? jeszcze przez chwil?. Zaleca si? rozs?dne korzystanie z klimatyzacji polegaj?ce na ustawianiu temperatury nie ni?szej ni? +21 C oraz r?nicy temperatur nie wi?kszej ni? 7?C w stosunku do temperatury otoczenia. W ten spos?b po wyj?ciu z samochodu nie jeste?my nara?eni na zbyt du?y skok temperatury i ryzyko przezi?bienia. U?ywanie klimatyzacji powoduje wzrost zu?ycia paliwa o oko?o 0,5 l/100 km.

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.


Napisz pierwszą opinię o „K2 KLIMA FRESH LEMON 150 ML”

You've just added this product to the cart: